Zimbabwe News

Chief Zvimba orders the reburial of Mugabe at Heroes Acre

Chief Zvimba orders the reburial of Mugabe at Heroes Acre. Mugabe was buried at his rural home in Zvimba but one of his surviving relatives claims the burial was in violation of cultural rites hence the need to redo it “properly.” The order reads: Chief Zvimba has ordered the exhumation of the remains of the late president Robert Mugabe for reburial at the National HHeroes Acre on the 1st July 2021.

Mhosva yenhumbi dzemushakabvu Robert Gabriel Mugabe

[Charge of the late Robert Gabriel Mugabe’s clothes and or properties]

Mumhan’ari wajekesera dare kuti kune nhumbi dzinosanganisira mbatya dzekupfeka, midziyo yemumba nezvimwe zvose zvaishandiswa nemufi, Robert Gabriel Mugabe mukurarama kwake pasi rino nepabasa rake rekutungamirira nyika zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira ku ‘State House, Zimbabwe House neku Munhumutapa Hofisi. Izvi hapana wazvipikisa nekudaro dare rangu razvitambira saizvozvo. Dare ratadza kufara zvekare nekushaikwa kwemumhan’arirwi padare kuti atsetse nyaya iyi. Patsika nehunhu hwekwaZvimba, dare rakubata nemhosva yechipiri zvekare Grace Mugabe nekurega nhumbi dzemufi dzakapararira munyika. Patsika nehunhu hwekwaZvimba, nhumbi dzose dzemushakabvu Robert Gabriel Mugabe dzinosungirwa kuunzwa pamba pemufi.

[_The plaintiff made it clear to the court that the clothes and or properties of the late Robert Mugabe which he used at work and for domestic purposes are scattered in different places including the State House and Munhumutapa office. No one objected to the claims therefore the court will regard that asa statement of fact. The court was not happy with the absence of the respondent Grace Mugabe who was supposed to give a detail account of what transpired. According to Zvimba people culture, the late Robert Mugabe’s clothes and or properties must be brought home._]

Kuvigwa kwemufi pakatemwa rukawo nababa wemushakabvu Robert Gabriel Mugabe

Mumhan’ari arambirira patsika nehunhu hwekwaZviniba hunoti munhu anosungirwa kunovigwa pakatemwa rokawo nababa naamai vake. Baba vemufi Robert Gabriel Mugabe, avo vanove Mambo Chidziva naamai vemufi avo vanova Mambo Gutu, naSadunhu Chiimbamauro vose vatsigira kuti mufi ngaafukunurwe andovigwa pakatemwa rukawo nababa naamai vaRobert Gabriel Mugabe vari pamwechete. lzvowo izvi ndiyo tsika yekwaZvimba. Hakuna mufi anotemerwa rukawo kaviri. Patsika yekwaZvimba nehunhu hwekwaZvimba, panotemwa rukawo rwemufi nababa vake kekutanga ndipo paanovigwa. Dare rinobvumirana netsika yekwaZvimba yekuti mushakabvu Robert Gabriel Mugabe andovigwa pakatemwa rukawo nababa vake Mambo Chidziva kunzvimbo ye ‘National Heroes Acre muguta reHarare.

[_The plaintiff based his argument on Zvimba people’s culture that demands that the deceased must be buried at a place predetermined by own parents. The late Robert Gabriel Mugabe’s father and mother, in that order Chief Chidziva and Chief Gutu and regional leader Chimbamauro supported the idea that the deceased be ehumed and reburied where his parents predetermined. As per our culture, no one is allocated a burial site twice. The first place where predetermined by the father of the deceased shall be the the place of burial. The court concurs with Zvimba people’s culture which demands that Robert Gabriel Mugabe be buried at the National Heroes Acre in Harare as predetermined by his father Chief Chidziva._]

Muripo wemombe shanu nembudzl yemunongodzo

Mumhan’ari nevafakazi vapa dare huchapupu husina kugombedzera kuti ndiwe Grace Mugabe wakatungamirira mafambisirwo akaitwa rufu rwemushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Nezvikonzero zvekuti ndiwe Grace Mugabe wakatungamirtra mafambisirwo erufu rwemushakabvu Robert Gabriel Mugabe, ukapara mhosva yechipini munyika yaZvimba ndinokupa mutongo wechenuro yechipini chawakaita ichi. Dai waisava iwe mupara nzvongo ungaditi usina kubvurnira kuti mushakabvu Robert Gabriel Mugabe avigwe mukati memba yako. Zviri pachena sezuva kuti iwe ndiwe chete wasara wave muridzi weimba iyoyo inerinda zvichienderana netsika nehunhu hwedu hwekwaZvimba.

[The plaintiff and the witnesses convinced the court that you, Grace Mugabe, led and or influenced the burial of Robert Gabriel Mugabe. As a result, you committed a taboo. If you did not want your husband to be buried in your house, you could have easily rejected the proposal since you’re the only surviving owner of the property.]

Kuiswa kwerinda raRobert Gabriel Mugabe mumba mako ndochipini munyika yavaZvimba. Pamutongo wechenuro yechipini, unosungirwa kuunza kudare matsiru mashanu emombe nembudzi sheshe yemunongedzo. lzvi zvipfuwo ndozvichashandiswa nedare nemhuri yekwaZvimba kuchenura nyika yavaZvimba chipini chawakaita ichi.

[The burial of Robert Mugabe inside the house was a taboo. As a result of the taboo you committed, you’re ordered to pay a herd of 5 cattle, a she goat. The animals will be used for the cleansing ceremony.]

MUTONGO WANGU SAMAMBO

1 .Unosungirwa kubvisa chipini chekuviga mushakabvu Robert Gabriel Mugabe mumba mako. lzvi unosungirwa kutungamidza baba vemushakabvu Mambo Chidziva mberi kwazvose pachitevedzwa, tsika nehunhu hwekwaZvimba. Mushakabvu Robert Gabriel Mugabe afukunurwe andovigwa kwakatemwa rukawo nababa vake kumarinda eku “National Heroes Acre muguta reHarare mukati memazuva makumi matatu kana kuti musi wa 1 July 2021” usati wapfuura.

[As the Chief, I order you to correct the taboo of burying Robert Gabriel Mugabe. The process should be led by your husband’s father Chief eChidziva following Zvimba people’s culture. The deceased Robert Gabriel Mugabe should be exhumed and reburied at the National Heroes Acre within 30 days on or before 1 July 2021.]

Source – Pindula News

In other news – Thieves busted stealing clothes and treated to mob justice: Video

Thieves busted stealing clothes and treated to mob justice: Video.  There was drama in Harare CBD as two thieves were caught red-handed stealing and were subjected to mob justice. And you know when mob justice interferes it leaves a person beyond recognition.

Thieves

The two men had to learn the hard way that stealing and being caught is a wrong move. From the video, we have these two men who are said to have stole clothes and a pair of shoes which they had put in a satchel they had…Learn More.

Back to top button